روز یکشنبه جشن جنبش دادخواهی توسط کمیته استکهلم در رابطه با محاکمه نوری در استکهلم با شرکت نزدیک به صد نفر برگزار شد. جشنی وزین و با کیفیت و با مدیریت درخور و قطعنامه و سخنرانی ها و موسیقی و ترانه و اوازهای الترناتیوی که تحسین همه حضار را در بر داشت. من هم دقایقی...