جمهوری خواهان ایران

ما جمعی از جمهوری خواهان ایران هستیم که برای گذار از نظام اسلامی حاکم و برپایی یک جمهوری عرفی تلاش میکنیم. ما با این اعتقاد که “حکومت”، “حق” مردم است، به دنبال استقرار پایدار حکومتی “مردمی” برای “مردم” و از دل “مردم” هستیم
در این راستا ما دولت را امری موقت، گزینشی و در فضایی ازاد میدانیم. ما جدایی دین و هر ایدیولوژی از حکومت، پایداری به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دمکراسی را از اصول نخستین می‌دانیم.